Discuss as:

Clinton meets Netanyahu, seeking Gaza truce