Discuss as:

EU urges Serbia to mend Kosovo ties, criticizes Turkey